GDPR

Уважаеми Клиенти,

Считано от 25 май 2018г.  в Европейския Съюз влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/ 679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните). „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ би искала да Ви запознае с  общата информация за обработката на лични данни във връзка със задълженията на Банката за обработване на личните данни, предоставени от Клиентите, Служителите, Партньорите и Контрагентите ни.