ТЕ-ДЖЕ Зираат Банк клон София продава следния имот

Те Дже Зираат Банк клон София гр. Айтос       Промишлена зона - бивш военен завод, ЕКАТТЕ 00151, поземлен имот, с площ 24,021 декара, ведно с построените в имота -  1.монтажен цех със ЗП - 1443 кв.м, 2.склад със ЗП - 528 кв.м, 3.триетажна административна сграда с РЗП - 1056 кв. м.;

За подробности телефон за контакти 02 980 99 04