Платежната сметка за основни операции

Обхват и Сегмент

"Платежната сметка за основни операции" е предназначена за Физически лица - местни или чуждестранни, пребиваващи законно в Европейския съюз, включително такива без постоянен адрес, търсещи международна закрила лица и потребители, на които не е предоставено разрешение за пребиваване, но които не е възможно да бъдат експулсирани по правни или фактически причини, имат право да открият и използват платежна сметка за основни операции. Ако от предоставените документи се установи, че откриването на сметката би било в нарушение на законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, на основание чл. 73у, ал. 4 от ЗПУПС банката е длъжна да откаже откриване на сметка.

Срокът за откриване на сметката е до 10 дни след след получаването на всички необходими документи и заявление за откриване.

Видове Услуги

По „Платежна сметка за основни операции“ Банката предоставя следните видове платежни услуги, , включително и по електронен път:

  • внасяне и теглене на пари в брой;
  • изпълнение и получаване на налични парични преводи;
  • изпълнение и получаване на кредитни преводи;
  • изпълнение на директен дебит;
  • плащане чрез директен дебит.

По „Платежна сметка за основни операции“ може да бъде издадена и дебитна банкова карта – MasterCard, без възможност за издаване на допълнителна карта, както и да бъдат предоставяни услуги чрез електронно банкиране.

По платежна сметка за основни операции не се предоставя кредит овърдрафт.

Основни параметри

Валута – BGN

Срок – Безсрочен

Неснижаем остатък

  • Няма ограничения за минимална сума за откриване
  • Банката изисква поддържане на неснижаем остатък в размер на 5 евро

Такси


  • Такса за откриване на сметка –  1. 91  лв.
  • Месечна такса за поддържане – 1. 50 лв.
  • Без такса за закриване на сметката.

Всички такси и комисиони за операции извършвани през сметката са съгласно актуалната Тарифа на Банката и Рубриката за „Платежна сметка за основни операции“.

*Покупката на допълнителни услуги, предлагани от Банката, не е задължително условие за достъп до „Платежната сметка за основни операции“.