Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 20167340400855

Уважаеми клиенти,

„Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 20167340400855, по описа на ЧСИ ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА, с рег. № 734 на КЧСИ, с район нa действие Окръжен съд - Габрово, по което се продава следният недвижим имот:

Поземлен имот с идентификатор 14218.503.315 по КК и КР на град Габрово, община Габрово, област Габрово, одобрени със заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, без последващо изменение, с площ 4142 кв.м., с адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Орловска“. Номер по предходен план :1504 „а“, в квартал 13

Обявена публична продан: от 24.03.2019г. до 24.04.2019г.

Начална цена, от която ще започне наддаването на имота, е 214 560 (двеста и четиринадесет хиляди петстотин и шестдесет лева). Върху цената не се дължи ДДС.

Лице за контакт: ЧСИ ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА, рег. № 734 – тел.: 066/802880, 066/862880“